03

Centar za Biosisteme

Centar za biosisteme posvećen je razumevanju diverziteta, varijabilnosti i funkcionisanja biosistema (od ćelije do organizma, od vrste do populacije i od staništa do ekosistema). Fundamentalna istraživanja i procena biosistema predstavljaju osnov za zaštitu ekosistema, održivo upravljanje poljoprivrednim aktivnostima i uspostavljanje sistema dugogodišnjeg monitoringa životne sredine. Takođe, centar se bavi i rekonstrukcijom drevnih biosistema kroz primenu različitih analitičkih metoda u analizi organskih ostataka prošlosti, kao što su: ljudske i životinjske kosti, biljni ostaci i biomolekuli. U našim istraživanjima kombinujemo metode fizičke antropologije, arheozoologije, dentalne histologije i paleodemografije. U okviru Centra se razvijaju i metode biomolekularnog inženjerstva i molekularne dijagnostike u bliskoj saradnji sa Centrom za senzorske tehnologije i istraživanjima u oblasti biosenzora, a radi se i na metodama inovativne naučne discipline – ćelijske poljoprivrede tj. primene tkivnog inženjerstva za proizvodnju hrane tj. kultivisanog mesa.

proba 2CIT
CSTCST

Teme

Prirodni i urbani šumski ekosistemi

BioSens Institut se bavi proučavanjem uticaja klimatskih promena i drugih...

Populaciona genetika

Populaciona genetika proučava genetičku varijabilnost unutar i između populacija i...

Konzervacija

Biodiverzitet predstavlja sveobuhvatnost svih oblika života i temelj ekosistemskih usluga...

Konzervacija: Ugrožene vrste životinja

Fokus našeg interesovanja je unapređenje poznavanja ekoloških interakcija, opstanak divljih...

Konzervacija: IUCN operativna grupa za zaštitu starih stabala

Stara stabla igraju brojne ekološke uloge, budući da su centri...

Konzervacija IUCN: Crvena lista ugroženih vrsta

Međunarodna unija za zaštitu prirode (engl. International Union for Conservation...

Integrativna taksonomija

Procena ukupnog diverziteta insekatskih vrsta je svojevrstan izazov u nauci,...

Integrativna taksonomija: Geometrijska morfometrija

Geometrijska morfometrija predstavlja važan deo integrativne taksonomije osolikih muva. Ova...

Integrativna taksonomija: DNK barkoding

Na BioSens Institutu DNK barkoding se primenuje za potrebe proučavanja...

Ekosistemi i antropogeni pritisci

Očuvanje prirodnih resursa i zdravlja ekosistema predstavlja osnovu za dobijanje...

Ekosistemi i antropogeni pritisci: Ekološke interakcije

Ispaša kao jedna od glavnih aktivnosti u korišćenju zemljišta izuzetno...

Ekosistemi i antropogeni pritisci: Bioindikatori i promene u životnoj sredini

Sa ciljem pravovremenog registrovanja promena u ekosistemima, deo aktivnosti usmeravamo...

Ekologija insekata

Insekti čine veoma značajnu komponentu ekosistema, kako prirodnih tako i...

Ekologija insekata: Stabilnost razvića

Stabilnost razvića definiše se kao sposobnost organizma da razvije savršeno...

Ekologija insekata: Oprašivanje

Oprašivanje insektima od suštinskog je značaja za proizvodnju semena većine...

Ekologija insekata- Ekologija larvi

U cilju jasnijeg sagledavanja kompleksnih odnosa insekata i biljaka, bavimo...

Ćelijska poljoprivreda

Ćelijska poljoprivreda se bavi proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda pomoću kultura ćelija...

Biomolekularno inženjerstvo

Biomolekuli su molekuli su koji omogućavaju funkcionisanje živih organizama, uključujući...

Paleodemografija

Paleodemografija se bavi proučavanjem i rekonstrukcijom veličine i strukture populacije,...

Fizička antropologija

Ljudski skeletni ostaci sa arheoloških lokaliteta predstavljaju važan izvor informacija...

Dentalna histologija

Primena dentalne hitologije na ljudskim zubima nam omogućava da izučavamo...

Bioarheologija

Istraživačka grupa za bioarheologiju bavi se rekonstrukcijom drevnih biosistema kroz...

Aerobiologija i palinologija

  Proučavamo raznovrsnost bioaerosola i procese koji su uključeni u emisiju...

Arheozoologija

Životinjski ostaci (kosti, zubi, rogovi, krljušt, ljušture) sa arheoloških nalazišta,...

Projekti

Nacionalni
Alat za ranu predikciju prinosa pšenice baziran na veštačkoj inteligenciji
GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE
RealSense2- FROM LAB-ON-A-CHIP TO CUSTOM BIOREACTOR: SCALE UP MODELING STUDY, 2019-2021; Good Food Institute 2018 Competitive Grant Program
GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE
REALSENSE1 - Monitoring of cell culture parameters using sensors for biomass and nutrients/metabolites in media: Lab-on-a-Chip (LOC) approach, 2019-2021; Good Food Institute 2018 Competitive Grant Program
Nacionalni
Razvoj i integracija mikrofludičnih biosenzora kao alata za monitoring bezbednosti mesa u kontinumu farma-klanica
GRANTOVI INSTITUTA DOBRE HRANE
The BioSense Alt. Protein Project – Student group
Nacionalni
Detekcija i kvantifikacija bioaerosola značajnih za zdravlje ljudi i biljaka u realnom vremenu
Nacionalni
Prvi porast fertiliteta žena: genomika neolitske demografske tranzicije
Horizont 2020
An EU-wide farm network demonstrating and promoting cost-effective IPM strategies
Horizont 2020
Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications
Horizont 2020
EuroGEOSS showcases-Applications Powered by Europe
Horizont 2020
ENVironmental Research Infrastructures building Fair services Accessible for society, Innovation and Research
Horizont 2020
eLTER preparatory phase project
Horizont 2020
European long-term ecosystem, critical zone, and research infrastructure of socio-ecological systems PLUS
Horizont 2020
Data Driven Precision Agriculture Services and Skill Acquisition
Horizont 2020
Centre of Excellence for Advanced Technologies in Sustainable Agriculture and Food Security
COST
Biodiversity Of Temperate forest Taxa Orienting Management Sustainability by Unifying Perspectives
Nacionalni
Konzervaciona strategija za očuvanje zaštićenih i strogo zaštićenih vrsta u Srbiji – osolike muve (Insecta: Diptera: Syrphidae) kao model organizmi
Nacionalni
Nauka za muzeje: praistorija Sombora i okoline u svetlu novih bioarheoloških istraživanja (Narodni muzej u Somboru i Institut Biosens)
Nacionalni
Ljudi Lepenskog Vira: protokoli digitalizacije bioarheološkog nasleđa
Nacionalni
Evaluacija ekoloških mreža u cilju efikasnije zaštite prirode u AP Vojvodini
Nacionalni
Daljinska detekcija fenoloških promena
IPA
Merenja u realnom vremenu i prognoza za uspešnu prevenciju i život sa sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatska-Srbija- RealForAll (2017HR-RS151)
Horizont 2020
EUDAT 2020
Horizont 2020
European long-term ecosystem and socio-ecological research infrastructure
Horizont 2020
Rađanje, majke i bebe: praistorijski fertilitet na Balkanu između 10,000 - 5000 godina pre n. e.
Horizont 2020
Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning
Horizont 2020
Advancing the European Long-Term Ecosystem, critical zone and socio-ecological Research Infrastructure towards ESFRI
FP7
Reinforcement of the BioSense Center – ICT for Sustainability and Eco-Innovation

Ljudi

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Rukovodilac Centra za Biosisteme

Saznaj više

Branko Šikoparija

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Zorica Nedeljković

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Tijana Nikolić

Istraživač- pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Teodora Knežić

istraživač-saradnik u oblasti humanističkih nauka – istorija, arheologija i etnologija

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Tamara Blagojević

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Predrag Radišić

Naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka - poljoprivreda

Naučni saradnik

Saznaj više

Nataša Ljubičić

Stariji istraživač

Saznaj više

Miloš Pajić

Istraživač-pripravnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka – hemija-biohemija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Mila Đisalov

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Marija Miličić

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Ljiljana Šašić Zorić

Naučni saradnik

Naučni saradnik

Saznaj više

Ljiljana Janjušević

Istraživač-saradnik u oblasti humanističkih nauka – arheologija

Istraživač-saradnik

Saznaj više

Kristina Penezić

Istraživač-pripravnik u oblasti društveno-humanističkih nauka –arheologija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Jugoslav Pendić

Docent u oblasti društveno-humanističkih nauka –arheologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Jelena Jovanović

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Jelena Ačanski

Naučni saradnik u oblasti humanističkih nauka – istorija, arheologija i etnologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Ivana Živaljević

Viši naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Stariji istraživač

Saznaj više

Ivana Gađanski

Naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka - šumarstvo

Saznaj više

Isidora Simović

Naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Dušanka Vujanović

Istraživač-pripravnik

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Dragana Marinković

Istraživač-saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka - biologija

Istraživač-pripravnik

Saznaj više

Bojana Ivošević

Naučni saradnik u oblasti prirodno- matematičke nauke - biologija

Naučni saradnik

Saznaj više

Andrijana Andrić