Teodora Knežić

Teodora Knežić photo

Pozicija:Istraživač-pripravnik

Zvanje: Istraživač- pripravnik

Google Scholar

Teodora Knežić je zaposlena kao istraživač-pripravnik na Institutu BioSens, u Centru za biosisteme. Teodora je završila osnovne i master akademske studije molekularne biologije i trenutno pohađa doktorske akademske studije molekularne biologije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, pod mentorstvom dr Ivane Gađanski. Tokom svojih studija volontirala je u Laboratoriji za biohemiju i molekularnu biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu gde je vršila analizu genske ekspresije kukuruznog plamenca koristeći metode za izolaciju RNK, gel elektroforezu, sintezu cDNK, end-point i qPCR analizu. Takođe, na Institutu za nuklearne nauke Vinča obučena je za rad sa humanim ćelijskim linijama, izvođenje eseja vijabilnosti i protočnu citometriju. Teodora je završila i tromesečno fakultativno stručno usavršavanje na Institutu BioSens. Njen glavni fokus istraživanja je razvoj biosenzora i molekularnih tehnika za detekciju patogena, ćelijska poljoprivreda i razvoj lab-on-a-chip platformi.