Razvoj biljnih jestivih mikronosača i skafolda tj. 3D nosača za ćelije u cilju primene u ćelijskoj poljoprivredi tj. proizvodnji kultivisanog mesa putem tkivnog inženjerstva

Period implementacije: 01/01/2021 - 31/12/2022

Tip projekta: BILATERALNI

Referenca: 5

Cilj projekta: Ciljevi ovog projekta fokusirani su na razvoj jestivih mikronosača tj. 3D nosača za ćelije u cilju primene u ćelijskoj poljoprivredi tj. proizvodnji kultivisanog mesa putem tkivnog inženjerstva, na čemu zajednički rade srpski Institut Biosens i nemački Fraunhofer institut za procesno inženjerstvo i pakovanje (Fraunhofer IVV).

 

O projektu: Kultivisano meso – KM (meso proizvedeno u kulturama životinjskih ćelija) obećava ogromne koristi za dobrobit životinja i životnu sredinu, i nudi neizmerne mogućnosti za ishranu rastuće svetske populacije (za koju se predviđa da će dostići 9,7 milijardi do 2050. godine, što će zahtevati da se proizvodnja hrane poveća bar za 70%). Kultivisanje ćelija skeletnih mišića za proizvodnju KM predstavlja kompleksan proces koji se sastoji iz dve faze sa različitim ciljevima: Faza 1 (F1) faza proliferacije – sa ciljem da se dobije maksimalan broj ćelija iz početne serije ćelija (bilo da su to mioblasti i matične ćelije rezidualnih skeletnih mišića, tj. satelitske ćelije); Faza 2 (F2) faza diferencijacije i maturacije u kojoj se ćelije seju na skafolde, maturiraju u ćelije skeletnog mišića i u kojoj je indukovana maksimalna proizvodnja proteina (hipertrofijska faza). Svaka od ovih faza ima specifične zahteve za dizajn medijuma, skafolda i bioreaktira.
S obzirom da mikronosači (MN) i skafoldi predstavljaju glavnu komponentu konačnog proizvoda (MN u mlevenom mesu, 3D skafoldi u „steak-like“ products), ove strukturne komponente trebalo bi da budu jestive i po sastavu i svojstvima slične mesu. Biljni materijali su idealne komponente za ovu upotrebu, jer mogu biti porozni, jestivi, jeftini i sa mogućnošću adhezije ćelija. Pored toga, kombinacija različitih biljnih materijala poboljšava strukturu, bolje imitirajući vlaknastu i sočnu strukturu mesa. Procenjuje se da će takvi „hibridni“ proizvodi, koji koriste komponente i biljnog i životinjskog porekla, biti prvi proizvodi ćelijske poljoprivrede koji će ući u komercijalnu upotrebu.
Iz svih gore navedenih razloga, fokus ovog projekta je na elementima skafolda od biljnih proteina koji će se koristiti u obe faze bioprocesa kojim se dobija KM.

Teme:

Centri:

03

CBS

CST

CST