NANOFACTS- Networking Activities for Nanotechnology-Facilitated Cancer Theranostics

Akronim: NANOFACTS

Period implementacije: 01/01/2021 - 31/12/2023

GA broj: 952259

Tip projekta: Horizont 2020

Nanofacts Logo

Cilj projekta: Glavni cilj NANOFACTS projekta je unapređenje istraživačkih sposobnosti na institutu Biosens u vezi sa razvojem nanomaterijala za primenu u terapiji, snimanju i dijagnostici raka, kao i unapređenje saradnje sa međunarodno vodećim EU institucijama.

 

O projektu: U cilju proširenja agende istraživanja na institutu Biosens istraživanjima vezanim za lečenje, praćenje i dijagnostiku raka, NANOFACTS će iskoristiti i poboljšati postojeće veze sa vodećim evropskim istraživačkim institucijama u oblasti nanotehnologije i razvoja biosenzora:

 

• Trinity College Dublin (TCD), Irska, Fakultet farmacije i farmaceutskih nauka, ekspert u primeni nanotehnologije za lečenje i snimanje raka; ispitivanje terapeutske efikasnosti i biokompatibilnosti nanočestica.

 

• Tehnološki Univerzitet u Beču (TUW), Fakultet za tehničku hemiju, Institut za primenjenu sintetičku hemiju i Institut za hemijske tehnologije i analitiku, ekspert za konstrukciju biosenzora primenljivim u zdravstvu.

 

 

Glavne strategije koje će se primenjivati tokom projektnih aktivnosti:

 

a) Istraživači Instituta Biosens stiču znanje o konstrukciji teranostičkih nanočestica za otkrivanje biomarkera karcinoma in vivo, u realnom vremenu, zajedno sa istovremenom ciljanom terapijom i snimanjem karcinoma i

 

b) jačanje kapaciteta biosenzorskih tehnologija na institutu biosens razvojem istraživanja iz oblasti biosenzora za detekciju raka, uključujući izgradnju niza mikrofluidnih i elektronskih dijagnostičkih uređaja za elektronsko i optičko otkrivanje biomarkera raka, koji bi se mogli primeniti i za kućno praćenje bolesti.

 

 

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 952259.

Teme:

Centri:

CST

CST

05

CIRP