Nataša Ljubičić

Nataša Ljubičić

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti biotehničkih nauka - poljoprivreda

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Dr Nataša Ljubičić, naučni saradnik, doktorirala je na Poljoprivrednom fakultetu, u Novom Sadu u oblasti Biotehničkih nauka i užoj naučnoj oblasti Genetika i oplemenjivanje biljaka. Magistarsku tezu pod nazivom: ”Multivarijaciona analiza genotipova pšenice gajenih na meliorisanom solonjecu”, kao i diplomski rad iz predmeta Pedologija, odbranila je na Poljoprivrednom fakultetu, u Novom Sadu. Dr Nataša Ljubičić je angažovana u svojstvu naučnog saradnika u okviru Centra za biosisteme, Instituta BioSens u Novom Sadu. Oblast istraživanja obuhvata primenu inovativne i pametne tehnologije u službi povećanja prinosa glavnih poljoprivrenih kultura i pre svega unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Istraživanja obuhvataju praćenje fenotipske stabilnosti osobina različitih genotipova pšenice, kukuruza i drugih poljoprivrednih kultura u različitim agroekološkim uslovima, kao i procenu interakcije genotip/spoljna sredina kao različit odgovor biljke na različite uslove sredine. U istraživanjima, fenotipska varijabilnost je praćena merenjem spektralnog odziva biljaka, gde se primenom aktivnih i pasivnih senzora izračunava više od 40 različitih vegetacionih, tj. spektralnih indeksa. Ovakvo udruživanje podataka doprinosi razvoju metoda za procenu stanja biljaka pre vidljivih simptoma i daje smernicu za unapređenje tehnologije proizvodnje, a pre svega maksimalnom iskorišćavanju rodnosti ispitivanih genotipova za područja istih ili sličnih agroekoloških uslova. Pored odabira adekvatnih vegetacionih indeksa, definišu se mere koje pogoduju ili eventualno štete proizvodnji useva za određene lokalitete. Dr Nataša Ljubičić je u dosadašnjem radu bila angažovana u okviru nekoliko projekata Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, učesnik u međunarodnim recenzijama, kao i član udruženja EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding). Dr Nataša Ljubičić je u dosadašnjem naučnoistraživačkom radu, kao autor ili koautor, objavila preko 50 naučnih radova u međunarodnim i nacionalnim časopisima koje prema bazi Google Scholar, imaju preko 80 citata u međunarodnim čaopisima i vrednost 6 za Hiršov indeks.

Centar:

03

CBS

  1. Ljubičić (Vuković), N., Petrović, S., Dimitrijević, M., Hristov, N., Kostić, M., Kondić-Špika, A., Jevtić, R. (2017): Diallel analysis of some important grain yield traits in bread wheat. Turkish journal of field crops, 22 (1): 1-7.
  2. Ljubičić (Vuković), N., Petrović, S., Dimitrijević, M., Hristov, N. (2016): Gene actions involved in the inheritance of yield related traits in bread wheat (Triticumaestivum L.). The Emirates Journal of Food and Agriculture. College of Food and Agriculture, United Arab Emirates University, United Arab Emirates, 28 (7): 477-484.
  3. Ljubičić, N., Popović, V., Kostić, M., Radović, M., Radulović, M., Blagojević, D., Ivošević, B. Association of canopy spectral reflectance indices and yield components of winter wheat (Triticum aestivum L.). II. International Agricultural, Biological & Life Science Conference. 1-3 September, 2020, Edirne, Turkey, 297-308.
  4. Ljubičić, N., Radović, M., Kostić, M., Popović, V., Radulović, M., Blagojević, D., Ivošević, I. (2020): The impact of ZnO nanoparticles application on growth and yield components of different bread wheat varieties (Triticum aestivum L.). Agriculture & Forestry, 66 (2), 217-227.
  5. Ljubičić, N., Kostić, M., Marko, O., Panic, M., Brdar, S., Lugonja, P., Knežević, M., Minić, V., Ivošević, B., Jevtic, R., Crnojević, V. (2018): Estimation of aboveground biomass and grain yield of winter wheat using NDVI measurements. Proceedings of the IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”, 390-397.