Marko Radović

Marko Radovic

Zvanje: Naučni saradnik u oblasti prirodno–matematičkih nauka -fizika

Pozicija:Naučni saradnik

Google Scholar

Dr Marko Radović je diplomirao 2005. na Fizičkom Fakultetu pri Beogradskom univerzitetu. 2008. je odbranio magistarski rad na Fizičkom Fakultetu na Univerzitetu u Beogradu. Doktorsku disertaciju je odbranio 2015. na Fizičkom Fakultetu u Beogradu. Od aprila 2006. je zaposlen na Institutu za Fiziku u Beogradu. Od februara 2015. je zaposlen kao naučni saradnik na Biosens Institutu. Naučno istraživačka delatnost Dr Radovića je fokusirana na tzv. “bottom-up approach” gde su povezane sinteza nanomaterijala, karakterizacija I funkcionalizacija nanomaterijala u dizajnu senzorskih optoelektronskih i fotokatalitičkih uređaja. Tokom dosadašnje karijere publikovao je više od 25 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima.

Centar:

CST

CST

1.SnO2 nanosheets with multifunctional properties for flexible gas-sensors and UVA light detectors Marko Radović, Georges Dubourg, Zorana Dohčević-Mitrović, Bojan Stojadinović, Jelena Vukmirović, Nataša Samardžić, Miloš Bokorov
Journal of Physics D: Applied Physics 52 (2019) 385305 (7pp).
2. Multifunctional Screen-Printed TiO2 Nanoparticles Tuned by Laser Irradiation for Flexible and Scalable UV Detector and Room Temperature Ethanol Sensor
G Dubourg, M Radovic ACS Applied Materials & Interfaces, 11 (6), (2019) 6257–6266
3. Preparation of TiO2 and ZnO dispersions for inkjet printing of flexible sensing devices N Omerovic, M Radovic, SM Savic, J Katona
Processing and Application of Ceramics 12 (4), (2018) 326-334
4. Laser sintering of screen-printed TiO2 nanoparticles for improvement of mechanical and electrical properties M Radović, G Dubourg, S Kojić, Z Dohčević-Mitrović, B Stojadinović, M Bokorov, V Crnojević-Bengin
Ceramics International 44 (9), (2018) 10975-10983
5. Fabrication and Characterization of Flexible and Miniaturized Humidity Sensors Using Screen-Printed TiO2 Nanoparticles as Sensitive Layer Georges Dubourg, Apostolos Segkos, Jaroslav Katona, Marko Radović, Slavica Savić, Georgios Niarchos, Christos Tsamis, Vesna Crnojević-Bengin Sensors 17 (8), (2017) 1854