Patenti

Metod za kontrolu kvaliteta vode pri istovremenom prisustvu bakterija, mulja i algi heurističkim pristupom

Postupak za ranu predikciju prinosa pšenice baziran na veštačkoj inteligenciji

Planarna elektroda za biosenzore realizovana primenom ponavljajuće fraktalne geometrije

Fotonaponski detektor infracrvenog zračenja od polikristalnih poluprovodnika IV-VI

Sistem i metod za inteligentno uzorkovanje zemljišta

Univerzalan sistem i metod za automatsku klasifikaciju tipova čestica polena u vazduhu u realnom vremenu

Mikrotalasni sensor vlažnosti zemljišta zasnovan na metodi faznog pomeraja koji je nezavisan od električne provodnosti zemljišta

Plant- O- Metar