Slavica Savić

Slavica Savić

Zvanje: Naučni savetnik u oblasti tehničko-tehnoloških nauka – nauka o materijalima

Pozicija:Naučni savetnik

Google Scholar

Slavica Savić je diplomirala 2002 godine na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerzitet u Beogradu. Zvanje doktora nauka u oblasti materijala u elektronici je stekla 2009 godine na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Od januara 2003. do septembra 2008. radila je na Institutu tehničkih nauka SANU kao istraživač saradnik. Od septembra 2008. do jula 2015. bila je zaposlena kao istraživač saradnik, naučni saradnik i viši naučni saradnik na Odseku za materijale Instituta za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu. Od jula 2012. do decembra 2012. bila je gostujući istraživač (istraživač na postdoktorskim studijama) na Pontificia Universidade Catolica (PUC), Rio de Janeiro, Brazil. Od jula 2015.do jula 2020. radila je kao viši naučni saradnik na Institutu BioSens. Od jula 2020. radi kao naučni savetnik u Centru za senzorske tehnologije Instituta BioSens. Učestvovala je na više nacionalnih i međunarodnih projekata a rukovodila je bilateralnim istraživačkim projektom sa Italijom kao i projektom finansiranim od Evropske banke za istraživanje i razvoj.Oblasti njenog istraživanja su nauka o materijalima, procesiranje keramičkih materijala i njihova karakterizacija, fizika i hemija čvrstog stanja. Specifična oblast istraživanja: Sinteza i karakterizacija dopirane BCY10 keramike primenjene kao elektrolita za srednjetemperaturne gorivne ćelije; sinteza i karakterizacija termistorskog materijala nikl manganita; Termoelektrični materijali: mehanohemijski podržana sinteza u čvrstom stanju kao i citratna gel sinteza čistog natrijum kobaltita kao i dopiranog bakrom. Trenutne istraživačke aktivnosti su usmerene ka sintezi i karakterizaciji metal oksidnih materijala MOx (M=Ti, Sn, Zn) sa primenom u gasnim senzorima i senzorima vlage kao i 2D materijalima kao gasnim senzorima za primenu u poljoprivredi, kao i medicinskim uređajima za analizu daha itd. Značaj njenih istraživanja je potvrđen sa više od 50 naučnih radova objavljenim u visoko rangiranim međunarodnim časopisima.

Centar:

CST

CST

1. Jelena Vukasinovic, Milica Počuča-Nešić, Danijela Luković Golić, Vesna Ribić, Zorica Branković, Slavica M.Savić, Aleksandra Dapčević, Matejka Podlogar, Matej Kocen, Željko Rapljenović, Tomislav Ivek, Vladimir Lazović, Biljana Dojčinović, Goran Branković, The structural, electrical and optical properties of spark plasma sintered BaSn1-xSbxO3 ceramics, Journal of the European Ceramic Society, 40, Iss 15, (2020) 5566-5575.
2. A. Radojković, M. Žunić, S. M. Savić, S. Perać, D. Luković Golić, Z. Branković, G. Branković, Co-doping as a strategy for tailoring electrolyte properties of BaCe0.9Y0.1O3–δ Ceramics International, 45 (2019) 8279-8285.
3 G. Dubourg, A. Segkos, J. Katona, M. Radović, S. Savić, G. Niarchos, C. Tsamis, V. Crnojević-Bergin, Fabrication and characterization of flexible and miniaturized humidity sensors using screen-printed TiO2 nanoparticles as sensitive layer. Sensors, 17(8) (2017) 1854, p.13
4.S. Pršić, S. M. Savić, Z. Branković, Z. Jagličić, S. Vrtnik, G. Branković Antiferromagnetism and heat capacity of NaCo2-xCuxO4 ceramics. Ceramics International, 43 (2017) 2022-2026
5.S. M. Savić, G. Stojanović, D. Vasiljević, K. Vojisavljević, A. Dapčević, A. Radojković, S. Pršić, G.Branković. Nanoindentation study of nickel manganite ceramics obtained by a complex polymerization method. Ceramics International, 42 (2016) pp 12276-12282