Nanostrukturni multifunkcionalni materijali i nanokompoziti

Period implementacije: 01/01/2011 - 30/12/2019

GA broj: 45018

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Cilj projekta je razvoj tehnologija za proizvodnju inovativnih proizvoda za prečišćavanje voda od organskih zagađivača, nove generacije nano/bio senzorskih uređaja, za tehnologije skladištenje vodonika, kao i da pruži podsticaj formiranju novih visokotehnoloških preduzeća u ovoj oblasti u Srbiji.

 

O projektu: Projekat obuhvata razvoj nove klase nanostrukturnih multifunkcionalnih materijala baziranih na nanostrukturnim oksidima kao što su TiO2, CeO2 i ZnO, čisti i dopirani prelaznim metalima ili elementima retkih zemalja; magnetskim nanokompozitima tipa R2M14B (gde je R – element retkih zemalja kao što su Nd ili Pr, M – prelazni metal kao što su Co ili Fe); Zr-Nb-Ta nanokompozitima; metalnim nanoklasterima i metamaterijalima kao što je grafen. Ovi materijali se mogu koristiti kao vrlo efikasni katalizatori za prečišćavanje vode od organskih zagađivača, u nano/bio senzorskim uređajima i u tehnologijama skladištenja vodonika. Dalje poboljšanje procesa sinteze i odgovarajuća karakterizacija strukturnih, morfoloških, optičkih, električnih, magnetskih, mikrodinamičkih i katalitičkih svojstava, u sprezi sa teorijskim simulacijama, treba da omoguće bolje razumevanje svojstava nanomaterijala. Ovakav pristup će dovesti do razvoja katalizatora sa poboljšanim svojstvima kao i do optimalnih materijala za skladištenje vodonika.

 

 

Ivana Gađanski

Ivana

Gađanski

Centri:

CST

CST