Mikrofluidika

Mikrofluidika je oblast koja se bavi manipulacijom i kontrolom malih količina fluida u mikro- i nano-kanalima i kao takva mikrofludika je napravila pravu malu revoluciju u mikrobiološkim, medincinskim i hemijskim analizama.

 

Naša istraživanja su fokusirana na analizu i projektovanje različitih mikrofludičinih komponenta, razvoj novih materijala za mikrofluidične čipove i integraciju mikrofluidike sa različitim sistemima za detekciju i elektronikom. U tu svrhu koristimo različite tehnologije fabrikacije, kao što su Polidimetilsiloksan (PDMS), niskotemperaturna zajedno pečena keramika (LTCC), 3D, inkdžet i bio-štampa, ksirografija, kao i hibridne tehnologije.
Kako korišćenje samo jedne tehnologije fabrikacije ne može da ispuni sve zahteve savremenih mikrofluidičnih sistema, koristimo hibridni pristup – kombinujemo različite tehnologije sa različitim materijalima da bismo dobili mikrofluidične čipove sa visokom rezolucijom, malim dimenzijama i visokim protocima. Na primer, hibridni pristup se koristi za razvoj višeslojnih čipova za filtraciju, mešača fluida za visoke protoke, kao i separatora za polen.

 

Takođe, integrišemo mikrofluidne čipove sa reagentima za analizu na čipu sa različitim tipovima senzora u cilju razvoja labratorije na čipu za detekciju parametara fluida, koji nalaze primenu u kontroli mešanja fluida, biomedicine, monitoringu ekosistema i analizi tečne hrane.
Osim toga, radimo na razvoju mikrofluidičnog reaktora, koji integriše sistem za ćelijsku kulturu, različite senzore za detekciju koncentracije hranljivih materija i merenje metaboličkih otpadnih proizvoda, optičku detekciju i elektroniku u jedan jedinstveni sistem na čipu.

 

Prateći ovaj koncept, razvijamo i mikrofluidičnu platformu koja ima mogućnost da reprodukuje dinamiku i heterogenost zemljišta na taj način razvijajući sistem za monitoring interakcije između biljke i mikrobioma.

 

 

 

PROJEKTI:

 

CISTEM – Heart On chip based on induced pluripotent Stem cell Technology for personalized Medicine, H2020-MSCA-RISE-2017, GA No. 778354

 

REALSENSE1 – Monitoring of cell culture parameters using sensors for biomass and nutrients/metabolites in media: Lab-on-a-Chip (LOC) approach, 2019-2021; Good Food Institute Inaugural Competitive Grant Program.

 

IPANEMA – Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications, H2020-MSCA-RISE-2019, 2020-2024. GA No. 872662,

Vesna Bengin

Vesna

Bengin

Vasa Radonjić

Vasa

Radonjić

Nikolina Janković

Nikolina

Janković

Nikola Knežević

Nikola

Knežević

Ivana Podunavac

Ivana

Podunavac

Georges Dubourg

Georges

Dubourg

Ivana Gađanski

Ivana

Gađanski