Metamaterijali

Zahvaljujući svojoj strukturi, metamaterijali omogućavaju proizvoljnu manipulaciju talasima, ali i otvaraju mogućnost za projektovanje struktura koje su izuzetno osetljive na male promene parametara u okruženju, što predstavlja veliki potencijal za razvoj veoma osetljivih senzora. U tom smislu, mi istražujemo elektromagnetske i akustičke metamaterijale, s krajnjim ciljem da razvijemo napredne senzore i aktuatore za primene u poljoprivredi i zaštiti životne sredine.

 

Elektromagnetski metamaterijali

 

Metapovršine su u poslednje vreme postale fokus istraživanja, imajući u vidu da one imaju sve osobine metamaterijala, ali se karakterišu daleko jednostavnijom fabrikacijom. Zbog veličine bioanalita i činjenice da se spektralni otisci biomolekula najčešće nalaze u vidljivoj i infracrvenoj oblasti, naša istraživanja su usmerena ka optičkim metapovršinama, koje su veoma osetljive na promene u okolnoj sredini i koje se mogu primeniti kao transdjuseri u detekciji različitih bioanalita i biomolekula.

 

Akustički metamaterijali

 

Predmet naših istraživanja su različite akustičke analogije elektromagnetskim metamaterijalima i fenomenima, sa posebnim interesom za akustičke spoof površinske plazmone koji predstavljaju naročite površinske talase koji se prostiru na granici između fluida i izbrazdane čvrste površine. Brazde se mogu posmatrati kao jedinične ćelije metamaterijala i njihovim odgovarajućim projektovanjem može se postići kontrola talasa, ali i realizacija komponenti različitih funkcionalnosti.

 

Shodno ovome, mi razvijamo uređaje bazirane na akustičnim spoof površinskim plazmonima, koji mogu kontrolisati distribuciju akustičkog pritiska i kao takvi naći primenu u aktuatorima koji se koriste u sistemima za navodnjavanje. Takođe, mi koristimo veliku osetljivost akustičkih površinskih talasa na parametre okruženja, kako bismo razvili akustičke gasne senzore, koji omogućavaju detekciju sadržaja smeše gasova.

 

 

 

Projekti:

 

NOCTURNO – Non-Conventional Wave Propagation for Future Sensing and Actuating Technologies, GA 777714, H2020-RISE-2017

Žarko Šakotić

Žarko

Šakotić

Vesna Bengin

Vesna

Bengin

Selena Ilić

Selena

Ilić

Nikolina Janković

Nikolina

Janković