Masena spektrometrija

Masena spektrometrija (MS) predstavlja zlatni standard u laboratorijskoj analizi koja može da odredi istinski hemijski sastav uzorka. Ona nudi visoku preciznost, selektivnost, dinamički opseg i osetljivost sa limitima detekcije na ppt nivou. Zbog svoje univerzalne primene i superiorne moći razdvajanja molekula, MS se obično koristi kod identifikovanja važnih, ali tehnički teških parametara koji se ne mogu postići sa drugim senzorima. Sa rastućom potrebom da se smanji cena masenih spektrometara i da se koriste na terenu, mi fokusiramo naše istraživanje ka portabilnoj MS za održivu poljoprivredu, akvakulturu, bezbednost hrane, personalizovanu nutritivnost i zaštitu životne sredine. To takođe uključuje razvoj novih terenskih metoda za uzorkovanje i identifikaciju parametara, kao i pravljenje minijaturnih jonskih izvora i masenih analizatora.

 

Personalizovana nutritivnost

 

Mi istražujemo efekte uzimanja hrane kod potrošača radi personalizovane nutritivnosti korišćenjem portabilnog masenog spektrometra sa kvadrapolnim analizatorom, koji nudi kompletnu funkcionalnost laboratorijskog sistema. Ovaj rad se bavi analizom lako isparljivih organiskih jedinjenja (VOCs) iz ljudskog izdaha pre i posle obroka. Sa razvojem novih metoda za uzorkovanje i identifikaciju parametara, mi omogućavamo neinvazivni pristup za ispitivanje metaboličkih efekata kod uzimanja hrane. Grupe ispitanika koje će biti testirane uključuju zdrave ljude sa umerenom fizičkom aktivnosti, sportiste, gojazne ljude, dijabetičare, ljude s kardiovaskularnim oboljenjima i pojedince koji se nezdravo hrane.

 

Projects:

 

PROTEIN – Personalized nutrition for healthy living, GA 817732, H2020-SFS-2018-1 (1 Dec 2018 – 31 May 2022).

 

 

Milena Jakšić

Milena

Jakšić

Đorđe Vujić

Đorđe

Vujić

Boris Brkić

Boris

Brkić