Komunikacije

Istraživanje BioSensove Grupe za dizajn senzora je usmereno ka razvoju senzora koji mere optička, fizička i elektromagnetna svojstva svoje okoline. Ipak, ova merenja moraju da dođu do korisnika, kako bi mogao da donosi optimalne odluke na osnovu njih. Za to je zadužen komunikacioni nivo IoT tehnologije koji se bavi pitanjima interoperabilnosti kako bi se omogućila komunikacija uređaja i prenos podataka između heterogenih senzora i servera.

Jedan od ciljeva istraživanja u oblasti IoT-a je da ostvari komunikaciju senzora sa drugim uređajima. Ovi uređaji se dele u dve grupe. Prva grupa se sastoji iz uređaja za komunikaciju između mašina, poput baznih stanica i gejtveja. Primer za ovo je modul za povezivanje koji je razvijen za 500 meteo stanica koje će BioSens rasporediti po Srbiji. Ovaj modul će im omogućiti da budu integrisane u LORA mrežu i skupljaju prostorno precizna merenja vremenskih parametara. Druga grupa se sastoji iz mobilnih telefona i tableta, odnosno, uređaja za direktnu prezentaciju očitavanja korisniku. Ilustracija ovoga je uspostavljanje komunikacije sa Plant-O-Meter-om koji detektuje refleksiju od površine biljke u četiri opsega (plavom, zelenom, crvenom i blisko infracrvenom). Cilj ovog projekta bio je da se obrada podataka izmesti sa samog uređaja na mobilni telefon. Rešenje koristi dva tipa bežičnog povezivanja (Bluetooth i Wi-Fi) za prenos geolokalizovanih informacija u realnom-vremenu. Uspostavljeni komunikacioni sloj prenosi merenja spektralne refleksije na mobilni telefon gde se izračunavaju vegetacioni indeksi. Zajedno sa GPS lokacijom izračunati indeksi se dalje prosleđuju serveru. Bluetooth konekcija je značajno doprinela sniženju cene IoT rešenja.