Biopolimeri i hidrogelovi

Zbog svoje dostupnosti, biorazgradivosti, biokompatibilnosti i netoksičnosti, biopolimeri predstavljaju odličan resurs za razvoj novih funkcionalnih materijala, koji se mogu koristiti u poljoprivredno-prehrambenim sistemima. Međutim, biopolimeri su veoma skupi, stoga mi ispitujemo mogućnost upotrebe sporednih proizvoda poljoprivrede i prehrambene industrije, kao izvor biopolimera za razvoj filmova i premaza, koji poseduju odgovarajuća barijerna, mehanička i senzorna svojstva.

 

Polimerne mreže koje mogu da apsorbuju znatne količine vode, tzv. hidrogelovi, sve više se istražuju za primenu u prehrambenim sistemima. Osim što se koriste kao nosači bioaktivnih komponenti u hrani, hidrogelovi takođe imaju veliku potencijal za upotrebu u sistemima za pakovanje hrane. Istražujemo mogućnost formiranja biopolimernih hidrogelova i inkorporiranja drugih polimera i/ili nanočestica u njihovu strukturu, sa ciljem da se integrišu u pametnu ambalažu. Ovi kompozitni materijali imaju antimikrobni efekat i sposobnost kontinualnog uklanjanja supstanci koje skraćuju životni vek proizvoda, ali mogu i da ukazuju na smanjenje svežine ili prisustvo bakterija u proizvodu.

 

 

 

Projekti:

 

Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju

Branimir Bajac

Branimir

Bajac