Biomolekularno inženjerstvo

Biomolekuli su molekuli su koji omogućavaju funkcionisanje živih organizama, uključujući DNK, RNK, proteine, peptide i konstelaciju malih molekula koji se sintetišu u ćelijama. Biomolekularno inženjerstvo (BMI) obuhvata ispitivanje i inženjerstvo svih ovih živih sistema. BMI istraživanja koriste tehnike i metode iz sintetičke biologije, sistemske biologije, biomedicinskih istraživanja i biotehnologije, biohemije i biofizike bioloških sistema i ćelijske biologije za kvantifikovanje i manipulisanje strukturom i funkcijom molekula i makromolekularnih sklopova za potencijalne primene u sledećim oblastima:

 

· Biotehnologija: Biosenzorski i bioanalitički uređaji, tehnologije ćelijskih kultura sa omogućenom mikrofluidikom (npr. organi na čipu), razvoj i primena novih molekularnih alata detekcije patogena (primenljivo za procenu bezbednosti hrane)

 

· Osnovni procesi živih sistema: interakcije patogena i domaćina, ćelijska i unutarćelijska organizacija

 

· Bolesti ljudi i životinja: dizajn i inženjerstvo dijagnostičkih metodologija, ćelijsko i tkivno inženjerstvo
Pored toga, BMI istraživanja uključuju veoma interdisciplinarne aktivnosti, kao što su nauka o materijalima i nano- i mikroelektronika, kao i računarstvo i primenjena matematika. U tom smislu, BMI je vrlo dobar primer bliske multidisciplinarne saradnje između Centra za biosisteme i druga dva centra u okviru BioSens Instituta – Centra za senzorske tehnologije i Centra za informacione tehnologije.

 

 

Projekti:

 

H2020 MSCA-RISE IPANEMA GA 872662 – Integration of PAper-based Nucleic acid testing mEthods into Microfluidic devices for improved biosensing Applications

 

 

Teodora Knežić

Teodora

Knežić

Mila Đisalov

Mila

Đisalov

Ljiljana Janjušević

Ljiljana

Janjušević

Ivana Gađanski

Ivana

Gađanski