Aerobiologija i palinologija

 

Proučavamo raznovrsnost bioaerosola i procese koji su uključeni u emisiju i disperziju čestica biološkog porekla u atmosferi. Razvijamo sinergiju između merenja bioaerosola u vazduhu i modeliranja njihovog atmosferskog ponašanja. Fokusirajući se na polen i spore gljiva postavili smo temelje za modeliranje aerobioloških pojava i predviđanje njihovog uticaja. Naša istraživanja vode ka razvoju atmosferske dijagnostike a s ciljem pružanja informacija o riziku za zdravlje kako ljudi tako i biljaka i životinja.

 

Grupa je počela proučavati polen 1989. godine s naglaskom na prehrambene navike insekata, pogotovo pčela i muva lebdelica. Ovom ekspertizom u saradnji sa društvom pčelara “Dr Jovan Živanovič”, omogućili smo registraciju imena porekla za „Fruškogorski lipov med“. Od 1999. godine istraživanje je usmereno na uzročnike alergija, kada je grupa započela kontinuirano uzorkovanje bioaerosola primenom Hirstovih volumetrijskih klopki za polen i spore.

 

U Institutu BioSens, imamo priliku da iskoristimo napredne IT alate kako za uzorkovanje i otkrivanje bioaerosola, tako i za analizu podataka. Nastojimo postaviti temelje za modeliranje atmosferskih koncentracija polena. Stoga povezujemo aerobiološke i satelitske podatke kako bismo mapirali izvore najvažnijeg alergenog polena. Postavljamo terenske eksperimente kako bismo parametrirali emisiju polena.

 

Naša grupa takođe istražuje mogućnosti korišćenja protočne citometrije za automstsku detekciju i kvantifikaciju bioaerosola. Trenutno, razvijamo sistem automatskog prećenja polena suspendovanog u vazduhu i poredimo njegove performanse sa klasičnom Hirstovom volumetrijskom metodom i svetlosnom mikroskopijom.

 

Posedujemo višegodišnju zbirku uzoraka vazduha iz tipične poljoprivredne oblasti koja je osnov za proučavanje raznovrsnosti bioaerosola i sintetisanje znanja o procesima povezanim sa kretanjem čestica biološkog porekla u atmosferi iznad tipičnih poljoprivrednih i urbanih područja. Takođe imamo referentne signale rasipanja, spektra fluorescence i vremena trajanja fluorescence.

 

Projekti:

 

2017-2020 “Real-time measurements and forecasting for successful prevention and management of seasonal allergies in Croatia-Serbia cross-border region” – RealForAll, INTERREG IPA-CBC Croatia Serbia

 

2020-2022 “Real-time detection and quantification of bioaerosols relevant for human and plant health” – BREATHE, Fond za nauku Republike Srbije

 

2016-2020 Monitoring polena u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine

Predrag Radišić

Predrag

Radišić

Branko Šikoparija

Branko

Šikoparija