EUREKA WaQuMoS- Water Quality Monitoring System with Multi-Parameter IoT Sensor Nodes for Proactive Water Resource Management, 2019-2022, E!13044

Akronim: Eureka WaQuMoS

Period implementacije: 01/02/2019 - 31/01/2022

Tip projekta: EUREKA

Referenca: 401-00-00404/2018-09/4

Eureka Logo

Cilj projekta: Umanjenje negativnih efekata zagađenja izvora pitke vode moguće je ostvariti jedino naprednim monitoringom i upravljanjem vodenim resursima. U ovom Projektu razvija se novi, ekonomični i efikasni sistem za praćenje kvaliteta tekućih voda čija će cena po mernom mestu iznositi oko 400 EUR što je značajno niža cena u odnosu na postojeća rešenja.

 

O projektu: Ključni element biće ekonomični, autonomni, multi-parametarski uređaj koji omogućava merenje najvažnijih parametara vode sa visokom vremenskom rezolucijom. Uređaj će integrisati nove optičke senzore za detekciju prisustva mikroba, rastvorenih jona i zamućenosti, kao i senzore za temperaturu i tvrdoću vode. Razvijeni uređaji biće deo Internet stvari (IoT) mreže što će omogućiti alarmiranje u slučaju zagađenja kao i praćenje dinamike remedijacije. Predloženo rešenje značajno će doprineti rešavanju problema efikasnog i ekonomičnog upravljanja vodenim resursima, posebno na tržištima Srbije, Slovenije i EU.

Teme:

Centri:

CST

CST

proba 2

CIT