Razvoj jeftinih mikrofludičnih senzora za detekciju hlorofila u površinskim vodama

Period implementacije: 30/05/2016 - 19/05/2017

GA broj: 114-451-554/2016-03

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Projekat je usmeren na razvoj jefitnog sistema za određivanje koncetracije algi u vodenim ekosistemima.

 

O projektu: Mikroskopske alge čine esencijalni deo vodenih ekosistema, ali usled povećane količine hranljivih materija, poreklom od zagađenja, dolazi do njihovog prenamnožavanja. Ove pojave se nazivaju „cvetanje vode“ i veoma su česte u površinskim vodama u Vojvodini, a posebno u letnjim mesecima. „Cvetanje vode“ nije samo estetske prirode, već dovodi do nepovoljnog kiseoničkog režima i produkcije toksina koji su štetni po zdravlje ljudi i životinja (npr. visoke koncentracije mogu biti uzrok pomora riba). U tu svrhu praćenje koncentracije algi, posredno preko koncentracije hlorofila, je od presudnog značaja. U okviru projekta primenom tehnologije 3D štampe razvijen je prenosivi senzor koji radi na principu fluorescencije koji integriše jeftinu optiku dostupnu na širokom tržištu u cilju praćenja koncentracije hlorofila u vodenim sredinama. Razvijen je senzor za upotrebu na terenu koji određuje konetraciju algi bez upotrebe dodatne laboratorijske opremom i analiza. Senzor je baziran na teoriji mikrofuidike, fabrikovanih korišćenjem jeftine tehnologije 3D štampe. Ceo merni sistem fotodetektora je integrisan sa drugim elektronskim komponenata i bežičnim komunikacionim modulom u kompletan sistem za detekciju. U okviru projekta planirane su sledeće aktivnosti: izrada prototipa korišćenjem 3D tehnologije štampe, montaže optičkih komponenti, izrade elektronskog sistema, prikupljanje uzoraka iz različitih vodenih sredina i kalibracije senzora u laboratoriji korišćenjem standardnih spektrofotometrijskih metoda.

 

 

Centri:

CST

CST