BIRTH- Rađanje, majke i bebe: praistorijski fertilitet na Balkanu između 10,000 – 5000 godina pre n. e.

Akronim: BIRTH

Period implementacije: 01/01/2015 - 31/01/2021

GA broj: 640557

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://www.ercbirth.com

birth

Cilj projekta: razumevanje skeletnih, nutritivnih i kulturnih efekata koji su doveli do prve demografske ekspanzije čovečanstva u neolitu, pre oko 8000 godina.

 

O projektu: BIRTH je prvi projekat u Srbiji koji je podržao Evropski istraživački savet a u kojem se
istražuju ključni biološki i kulturni mehanizmi koji su uticali na stope fertiliteta i doveli do neolitske demogafske tranzicije, ključne demografske promene u ljudskoj evoluciji. Projekat integriše istraživanje skeletnih markera sa mikro-nutritivnim i makro-skaliranim kulturnim efektima na stope feritiliteta tokom ranog srednjeg holocena (10000-5000 pre n.e.) na Centralnom Balkanu. Ostaci ljudi, životinja i biljaka analiziraju se metodama iz bioarheoloških, forenzičkih, hemijskih nauka kako bi se: 1) istražila varijabilnost obrzaca fertiliteta (broja trudnoća) kroz histološku analizu nepravilnosti u cementu zuba žena; 2) Analiziraju se paleoobstetričke i neonatalne karakteristike tela, zdravstveni status i ishrana analizom skeletnih ostataka; 3) Utvđuju se promene u ishrani tokom ranog srednjeg holocena koje su mogle imati pozitivan uticaj na porast fertiliteta 4) Uspostavlja se hronologija neolitske demografske tranzicije na Balkanu kroz analizu sumirane distribucije verovatnoće radiokarbonskih datuna; 5) Ispituje se moguća uloga kulture u porastu fertiliteta, kroz analizu odnosa zajednice prema rađanju kroz istraživanje grobova novorođenčadi i artefakata povezanih sa procesom rađanja. S obzirom na to da su pitanja zdravlja i fertilitetai od najveće važnosti u sadašnjosti kao i u prošlosti, projekat BIRTH nudi novo razumevanje biokulturnih mehaniza koji su doveli do porasta fertiliteta i nove pristupe drevnom skeletnom nasleđu, i naglašava njihov veliki potencijal za savremeno čovečanstvo.

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 640557.

Teme:

Centri:

03

CBS