Primena NDVI senzora u proizvodnim i oplemenjivačkim programima pšenice

Period implementacije: 15/05/2015 - 15/06/2017

GA broj: APV - Konkurs za realizaciju akcije ''Pravo na prvu šansu''

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Projekat “Primena NDVI senzora u proizvodnim i oplemenjivačkim programima pšenice” posvećen je ubrzanju uvođenja pametne i precizne tehnologije u širokoj poljoprivrednoj proizvodnji kroz usvajanje tehnologije primene senzora u svrhu unapređenja tehnologije poljoprivredne proizvodnje i povećanja prinosa poljoprivrednih kultura.

 

O projektu: Primena NDVI senzora stekla je popularnost kako u poljoprivrednoj proizvodnji, tako i u oplemenjivačkim programima, zahvaljujući svojoj višestrukoj nameni, brzoj primeni i sve većoj dostupnosti. Spektralni indeksi (SI) poput NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) predstavljaju jedan perspektivnih alata za primenu u fenotipizaciji biljaka sa potencijalom da pruže informacije o različitim osobinama pšenice. Ideja projekta je da se ispita doprinos proksimalne detekcije, konkretno NDVI senzora u unapređenju proizvodnje pšenice. U okviru projekta, praćena je proizvodnja pšenice sa sortama široko zastupljenim u proizvodnji u našoj zemlji, kao i u zemljama sa sličnim agroekološkim uslovima. Istraživanja su obavljena na zemljištu tipa černozem, na lokalitetu Bečej, u vegetacionoj sezoni 2015/2016. Vrednosti NDVI useva merene su tokom različitih fenofaza (od nicanja do pune zrelosti) uz geopozicioniranje izmerenih vrednosti radi dalje analize varijabilnosti. NDVI je određen pomoću pasivnog, prosimalnog senzora GreenSeeker (NTech Industries Inc., SAD) i hiperspektralne kamere (Ksimea Corp., CO USA) na bazi crvenog (600-700 nm), daleko crvenog (700-750 nm) i blisko-infracrvenog (756-955 nm) opsega. Kontrola prinosa pšenice obavljena je u fazi pune zrelosti po prethodno utvrđenom prostornom rasporedu merenja NDVI. Analizirano je po 10 biljaka po svakom ponavljanju da bi se ispratila varijacija u prinosu i njegovim komponentama. Prostorna varijabilnost prinosa na parceli ispraćena je tzv. „monitorom prinosa“ postavljenim na kombajnu. Rezultati istraživanja su potvrdili da izmerene vrednosti NDVI u određenoj fazi razvoja mogu da (1) koriste pri ranoj proceni ukupne biomase, prinosa i visine biljaka; (2) pružaju informaciju o različitoj obezbeđenosti biljaka azota, vršeći diferencijaciju genotipova pšenice na osnovu izmerenih vrednosti; (3) ukazuju na razlike kod “stay green” genotipova pšenice, kao i one koje poseduju tolerantnost na uslove toplotnog stresa. Osim toga, podaci dobijeni primenom hiperspektralne kamere ukazali su na značaj alternativnih SI i različite kombinacije NDVI, koje bi se takođe mogle uspešno koristiti. Očekuje se da izvedena istraživanja olakšaju uvođenje i primenu ne samo NDVI senzora, već i drugih segmenata precizne tehnologije u širokoj proizvodnji pšenice što bi doprinelo unapređenju prinosa i profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje.

 

 

Centri:

proba 2

CIT