Novi inteligentni nanomaterijali za dijagnostiku i isporuku lekova

Period implementacije: 01/01/2018 - 31/12/2018

Tip projekta: BILATERALNI

Cilj projekta: Ovim projektom predlažena je sinteza novih mezoporoznih silikatnih nanočestica (MSN) i periodičnih mezoporoznih organosilikatnih nanočestica (PMO) radi poboljšanja dijagnostike i terapije raka, kombinujući dijagnostičke i terapijske molekule u istim nanonosačima.

 

Opis projekta: Hirurgija, hemoterapija i radioterapija su trenutno standardni tretmani za rak. Uprkos velikim dostignućima, postoje ograničenja u terapiji raka koja uključuju nespecifičnu distribuciju agensa, slabu isporuku u neadekvatnim koncentracijama, koje izazivaju ireverzibilne sporedne efekte i razvoj rezistencije na lekove. Primena nanotehnologije u medicini nudi nove mogućnosti za prevazilaženje ovih nedostataka konvencionalne terapije i budi nadu u optimizaciju terapije.

 

Nanosistemi mogu biti funkcionalizovani molekulima koje povećavaju biokompatibilnost materijala i omogućavaju izbegavanje reakcije imunog sistema (npr. polietilenglikol (PEG)), kao i funkcionalnim grupama koje pomagažu u ciljanju tumora putem specifične interakcije između nanomaterijala i receptora u tkivu raka (npr. folna kiselina). Kao deo ove opšte strategije razvijamo i multifunkcionalne jezgro-omotač nanočestice različitog sastava (jezgro: magnetne nanočestice, nanočestice zlata i druge, omotač: MSN, PMO) koji će doprineti dijagnostičkim ili terapeutskim funkcijama nanosistema. Lekovi mogu biti adsorbovani na površini nanočestica ili ispunjeni unutar mezopora, gde su zadržani zatvaranjem mezopora odgovarajućim molekulima.

 

Oslobađanje lekova se zatim ispituje nakon izlaganja različitim podsticajima (npr magnetnom polju, enzimima ili acidifikaciji), što bi omogućilo selektivnu isporuku terapeutski aktivnih supstanci u tkiva izložena odgovarajućem podsticaju.

Centri:

CST

CST