RealForAll -Merenja u realnom vremenu i prognoza za uspešnu prevenciju i život sa sezonskim alergijama u prekograničnom području Hrvatska-Srbija- RealForAll (2017HR-RS151)

Akronim: RealForAll

Period implementacije: 15/07/2017 - 14/01/2020

Tip projekta: IPA

Internet prezentacija: www.realforall.com

Cilj projekta: Unapređivanje sistema javnog zdravstva kako bi ispunio svoju ulogu u prevenciji i lečenju sezonskih alergija.

 

O projektu: Izloženost aeroalergenima je u u direktnoj vezi sa alergijskim rinitisom i astmom koji nepovoljno utiču na kvalitet života i mogu imati značajan negativan ekonomski uticaj. Odgovarajuća informacija o riziku za izloženost alergenima je preduslov za prevenciju simptoma alergije. Iako u Evropi, dugi niz godina postoji svest o važnosti aerobioloških podataka, primenjena metodologija omogućava njihovu dostupnost tek sa 1-7 dana zakašnjenja. Sa aspekta javnog zdravlja ovakvi podaci pomažu retrospektivnu analizu i stretegijsko planiranje, ali da bi omogućili unapređenje života za krajnje korisnike, moraju biti dostupni u realnom vremenu uz odgovarajuću prognozu (kao što je slučaj u meteorologiji).

 

RealForAll omogućio je praćenje aeroalergena u realnom vremenu, razvio prognostičke modele i kreirao zajedničku platformu za diseminaciju merenih i prognoziranih podataka. Takođe, kroz projekat, vršene su edukacije korisnika o načinu upotrebe dostupnih aerobioloških podataka u prevenciji i svakodnevnom životu sa sezonskim alergijama.

 

Teme:

Centri:

03

CBS