CleanNanoCatalyze-In situ uklanjanje polutanata iz vode održivim zelenim nanotehnologijama

Akronim: CleanNanoCatalyze

Period implementacije: 01/01/2022 - 31/12/2024

Tip projekta: Nacionalni

Referenca: 7747845

Cilj projekta: CleanNanoCatalyze projekat bavi se razvojem naprednih materijala za fotokatalizu organskih jedinjenja zagađivača vode, i dizajniranjem senzorskog sistema za praćenje efikasnosti fotokatalize merenjem sadržaja ukupnog organskog ugljenika (UOU) tokom procesa.

 

O projektu: CleanNanoCatalyze se bavi gorućim temama današnjice, a to je prečišćavanje i ispitivanje kvaliteta vode.  Projektni zadaci obuhvataju razvoj sistema za fotokatalizu, koji u konstrukciji ima implementiran sensor za prećenje ukupnog sadržaja organske materije. Glavni cilj projekta je dobijanje novog materijala na bazi ZnO, u obliku praha i filma, odnosno uspostavljanje veze između strukturnih i funkcionalnih (morfoloških i električnih) svojstava i efikasnosti fotokatalize u datim procesnim parametrima. Za dobijanje praškastog oblika materijala će se koristiti ekološki prihvatljive zelene tehnologije, koji će se dalje formirati u debele filmove pomoću sito štampe. Inovativnost u razvoju materijala i samog procesa uopšte se traži u kombinovanju dodatnih oksida sa ZnO, u cilju povećanja efiksnosti fotokatalize u vidljivom delu spektra talasnih dužina, uz podešavanje parametara procesa okruženja koji vladaju u reaktoru. Takođe, ispitivanje fotokatalitičke efikasnosti debelih filmova će se vršiti iz razloga što sami filmovi predstavljaju bolje rešenje kod projektovanja reaktora jer se time izbegava filtracija praha i omogućava kontinualan proces. Kao merilo efikasnosti fotokatalize biće razvijen senzor organske materije koji radi na principu apsorpcije UV zračenja. U svrhu rada senzora, biće dizajnirano jeftino rešenje, kroz namenski razvijenu elektroniku, i LED optički sistem, uz procesiranje signala. Ceo sistem će biti prilagođen da uzima uzorak iz reaktora i u definisanim vremenskim intervalima prati tok razgradnje organskih molekula. Pored primene fotokatalitičkih materijala za prečišćavanje vode, ispitivaće se i efikasnost sub-kritične vode od strane članova projektnog tima sa Tehnološkog fakulteta Novi Sad. Za realizaciju aktivnosti pri razvoju, karakterizaciji i testiranju materijala učestvovaće Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu i Institut BioSens. Opsežna ispitivanja sadržaja i uticaja organskih materija (pesticida) biće vršena na Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad“.

Ovaj projekat je finansiran od strane Fonda za Nauku Republike Srbije, pod sporazumom o grantu broj 7747845.

Teme:

Centri:

CST

CST