FLEXIGROBOTS- Flexible robots for intelligent automation of precision agriculture operations

Akronim: FLEXIGROBOTS

Period implementacije: 01/01/2021 - 31/12/2023

GA broj: 101017111

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://flexigrobots-h2020.eu

FlexiGroBots

Cilj projekta: FlexiGrobots je inovaciona akcija čiji je cilj razvoj platforme za fleksibilne multirobotske sisteme koji će omogućiti inteligentnu automatizaciju procesa precizne poljoprivrede, pružajući višestruke koristi poljoprivrednicima širom sveta.

 

O projektu: Uprkos sve većem ulaganju farmera u poljoprivrednu robotiku, većina raspoloživih robotskih sistema je osmišljena tako da automatizuje samo određene procese. Širok spektar zadataka koje treba ispuniti u jednoj operaciji precizne poljoprivrede čini krajnje neisplativim automatizaciju koja se oslanja na robote usmerene na pojedinačne procese. Ovi izazovi rezultiraju nedostatkom fleksibilnosti trenutnih heterogenih multirobotskih sistema, što predstavlja nizak povrat ulaganja i visok rizik za poljoprivrednike. Da bi postali isplativi, heterogeni multirobotski sistemi treba da postanu fleksibilniji kroz upotrebu svestranijih robota koji su u mogućnosti da izvršavaju vise različitih zadataka, ali i da međusobno sarađuju u obavljanju složenih procesa.

 

FlexiGroBots će kreirati platformu za razvoj heterogenih multi-robotskih sistema i aplikacija koje omogućavaju i) veću svestranost upotrebom istih robota za različite zadatke tokom životnog ciklusa useva, ii) veću saradnju između heterogenih (prizemnih i vazdušnih) robota kako bi se obezbedilo izvršavanje složenijih procesa; iii) preciznije podatke koji će omogućiti tačniji uvid u polja, useve i robotizovane procese kombinovanjem podataka IoT senzora, satelita i podataka koje su prikupili roboti; iv) veću autonomiju za prilagođavanje planova različitih operacija u realnom vremenu, kao i za ponašanje robota na nivou useva, u odnosu na trenutne uslove i potrebe; v) veću preciznost u izvršavanju određenih zadataka na veoma lokalizovan način, čime se postiže tačnost i smanjenje troškova.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije- Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 101017111.

Teme:

Centri:

05

CIRP

CST

CST

proba 2

CIT