Doprinos urbanog zelenila pri ublažavanju klimatskih promena i zagađenja

Period implementacije: 13/06/2017 - 10/06/2018

GA broj: 142-451-2695/2017-01/01

Tip projekta: Nacionalni

Cilj projekta: Analiza koncentracije teških metala u biljnom materijalu i uticaja urbanog zelenila na absorbiciju teških metale u cilju ublažavanja urbanog zagađenja.

 

O projektu: Usled klimatskih promena sve je češća pojava kratkih i jakih kiša na teritoriji Novog Sada. Oticanje sa nepropusnih urbanih površina predstavlja prioritetan ekološki problem zbog visokog sadržaja zagađujućih materija i teških metala koji se putem kanalizacionog sistema evakuišu u recipijent, reku Dunav, bez ikakvog prethodnog tretmana. Teški metali (olovo, cink, kadmijum, živa, bakar, itd.) imaju izrazito toksično dejstvo na zdravlje ljudi i rečne ekosisteme. Jedno od rešenja za ovu problematiku predstavlja primena biosistema u urbanim uslovima koji pored oplemenjivanja životnog prostora imaju potencijal da doprinesu smanjenju koncentracije opasnih materija u oticaju sa urbanih površina. Biljne vrste na rizičnim lokalitetima u gradu (frekventne saobraćajnice, parkinzi, itd.) predstvljaju bioindikatore koji mogu da ukažu na stepen zagađenosti teškim metalima na osnovu njihovog prisustva u podzemnim i nadzemnim organima biljaka. Istraživanje se sastojajati od nekoliko celina: 1) Terenska analiza uzoraka biljnog materijala (list, koren, stablo, cvet), pre i nakon kiša koje prouzrukuju oticaj, 2) testiranje na prisustvo teških metala: olova (Pb), kadmijuma (Cd), žive (Hg), cinka (Zn), bakra (Cu), hroma (Hr) i nikla (Ni) standardnim laboratorijskim metodama i pomoću savremenih hiperspektralnih analiza i hiperspektranih kamera, kao i xRFmetoda, 3) GIS mapiranja akcedentnih lokacija na teritoriji Novog Sada za vreme jakih kiša uz detaljan prikaz zagađenosti svake pojedinačne lokacije na osnovu dobijenih rezultata o koncentraciji teških metala u biljkama. Obrada podataka takođe, ima za cilj da ukaže na postojanje razlike u koncentraciji teških metala u biljnom materijalu uzetom pre i neposredno posle kiše, kako bi se utvrdilo da li biljke koje su prisutne na analiziranim lokacija absorbuju teške metale i u kojoj koncentraciji.

 

 

Centri:

CST

CST