ClieNFarms-Climate Neutral Farms

Akronim: ClieNFarms

Period implementacije: 01/01/2022 - 31/12/2025

GA broj: 101036822

Tip projekta: Horizont 2020

rsz_clienfarms_logo

Cilj projekta: ClieNFarms ima za cilj da demonstrira, proceni i unapredi tehnička, organizaciona i finansijska rešenja na nivou farme koja će doprineti postizanju klimatske neutralnosti evropske poljoprivrede do 2050. godine.

 

O projektu: Da bi se smanjila emisija gasova staklene bašte za najmanje 50% do 2050. godine u poređenju sa vrednostima iz 1990. godine i povećala sekvestracija i skladištenje ugljenika, potreban je snažan sistemski pristup. Za različite proizvodne sisteme postoje različita pojedinačna rešenja, ali je potrebno je naći pristup koji obuhvata nova organizaciona, tehnička i finansijska rešenja. Ova rešenja moraju biti podržana od strane volonterskih organizacija. ClieNFarms je zasnovan na 20 demonstracionih studija slučaja (I3S) gde će sistemska inovativna rešenja biti testirana i evaluirana korišćenjem savremenih pristupa modeliranju i alata za procenu sa više kriterijuma. Ove studije slučaja će osigurati raznolikost proizvodnih sistema (poljoprivredne kulture, goveda, mlečni proizvodi, proizvodnja specijalnih useva, itd.) i raznolikost geografskih regiona (od istoka ka zapadu i severa do juga Evrope, uz jedan na Novom Zelandu). Rešenja će biti dizajnirana u saradnji sa farmerima i okolnim ekosistemima (istraživanje i razvoj, finansije, lanac snabdevanja, itd.) kroz kreativnu arenu u strukturi nalik živoj laboratoriji (living lab). Uključivanje finansija i lanca snabdevanja će pomoći u stvaranju povoljnog okruženja za prelazak farmera na klimatski neutralne farme. I3S struktura ima za cilj da omogući da 1 demonstraciona farma dopre do 10 vodećih komercijalnih farmi, a zatim do 100 terenskih farmi. Uz pomoć lanca snabdevanja (nabavke) doći će do mnogo većeg broja poljoprivrednika. Sva rešenja će biti deo ClieNFarms Data hub-a koji će biti u formi otvorenog kataloga za sve zainteresovane za ublažavanje klimatskih promena u poljoprivrednom sektoru. Različite smernice, uputstva i alati će biti deo rezultata projekata. Velika diseminacija rezultata projekta će se vršiti kroz stručne novine, naučne članke, društvene mreže, itd. ClieNFarms će takođe razviti smernice za izgradnju kapaciteta koji će omogućiti da u kratkom periodu pokaže prednosti i nedostatke različitih rešenja i alata. ClieNFarms će kreirati dijalog sa drugim projektima koji su u toku i sa Evropskom Komisijom. ClieNFarms okuplja 33 partnera i trajaće 4 godine.

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 101036822.

Teme:

Centri:

05

CIRP