agROBOfood-Business-Oriented Support to the European Robotics and Agri-food Sector, towards a network of Digital Innovation Hubs in Robotics

Akronim: agROBOfood

Period implementacije: 01/06/2019 - 31/05/2023

GA broj: 825395

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: www.agrobofood.eu

agROBOfood logo

Cilj projekta: AgROBOfood projekat posvećen je ubrzanju digitalne transformacije Evropskog poljoprivredno-prehrambenog sektora kroz usvajanje tehnologija iz oblasti robotike.

 

O projektu: AgROBOfood će konsolidovati, proširiti i ojačati postojeći ekosistem osnivanjem održive mreže digitalnih-inovacionih habova – DIH-ova. Aktivnosti će pospešiti usvajanje robotičkih rešenja od strane poljoprivredno-prehrambenog sektora što je ogroman izazov koji zahteva inkluzivni pristup uključujući sve relevantne Evropske igrače. AgROBOfood konzorcijum se sastoji od 39 partnera, koje predvodi univerzitet i istraživački centar Vageningen, kao i drugi ključni partneri prethodnih relevantnih projekata – IoF2020, ROBOTT-NET, PicknPack i I4MS, da bi se mogao iskoristiti ekosistem koji je uspostavljen u tim projektima. Središte projekta čine inovacioni eksperimenti (IE-ovi), organizovani i praćeni od strane DIH-ova. U svakom od 7 regionalnih klastera, početni inovacioni eksperimenti će demostrirati inovacije iz oblasti robotike u poljoprivredno-prehrambenom sektoru na način koji osigurava replikabilnost širom Evrope, veliko usvajanje i održivost mreže DIH-ova. AgROBOfood će raditi u skladu sa Evropskom zajednicom robotike, obezbeđujući sinergetske efekte sa inicijativama kao što je EU-Robotika. Na ovaj način će se maksimizirati povraćaj evropskih investicija, uključujući privatan kapital, u digitalnu trasformaciju poljoprivredno-prehrambenog sektora. Ključni instrument za postizanje ovog cilja je Industrijski savetodavni odbor. On će obezbediti strateške smernice i definisati prioritete za odabir rešenja koja će primiti finansiranje. Otvoreni konkursi za 8 miliona eura će privući dodatne inovacione eksperimente (12) i industrijske izazove (8). Oni će proširiti mrežu i obezbediti ogromne tehnološke napretke kao i uključivanje novih izazova poljoprivredno-prehrambenog sektora u portfolio usluga DIH-ova. Kroz svoju inkluzivnu strukturu i ambiciozne ciljeve, AgROBOfood teži da spoji čitav evropski ekosistem, tako da obezbedi efektivno usvajanje tehnologija u oblasti robotike u poljoprivredno-prehrambenom sektoru.

 

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 825395.

Teme:

Centri:

05

CIRP

CST

CST