AgriDemo-F2F- Building an interactive AgriDemo-Hub community: enhancing farmer to farmer learning

Akronim: AgriDemo-F2F

Period implementacije: 01/01/2017 - 30/06/2019

GA broj: 728061

Tip projekta: Horizont 2020

Internet prezentacija: https://agridemo-h2020.eu/

agri

Cilj projekta: Opšti cilj AgriDemo-F2F je da poboljša učenje među kolegama u komercijalnoj poljoprivrednoj zajednici. Projekat će iskoristiti iskustvo različitih aktera i uključiti partnere iz prakse tokom projekta kako bi produbio razumevanje efektivnosti na demonstracionim aktivnostima na farmama (pristup koji uključuje više aktera).

 

O projektu: U prvom koraku sprovešćemo georeferencirani popis otvorenih komercijalnih farmi koje se bave demonstracionim aktivnostima u Evropi, detaljno opisujući sektore i teme za koje pružaju stručnost, i opisaćemo tehnike posredovanja koje primenjuju. Biće odabrane studije slučaja da bi se izvršila detaljna uporedna analiza. Važni aspekti u odabiru su: 1) široko rasprostranjena geografska pokrivenost u Evropi, 2) reprezentativna za poljoprivredne sektore, sisteme i teritorije EU i 3) odnos niska tehnologija naspram visoke tehnologije u tehnikama posredovanja. Studije slučaja biće opisane, analizirane i upoređene na osnovu 1) njihove mrežne strukture (akteri, uloge i karakteristike upravljanja) i 2) mehanizama i alata koji se koriste za regrutovanje, interakciju i učenje. Dalje, efikasnost različitih pristupa u okviru studija slučaja proceniće se procenom obima i prirode učenja. I regionalni i međunarodni višeaktorski sastanci koristiće rezultate unakrsne uporedne studije studije slučaja da bi i) identifikovali skup najboljih praktičnih pristupa kako za demonstraciju rezultata istraživanja na farmi (naučno utemeljene), tako i za širenje najboljih poljoprivrednih praksi među praktičarima ( inovacije) i ii) preporuke za upravljanje i politike AKIS-a o tome kako pružiti efikasnu podršku u demonstracionim aktivnostima na farmama. Osnaživanje komercijalne poljoprivrede i zajednice donosilaca političkih odluka da prihvate ove najbolje prakse dogodiće se struktuiranjem rezultata projekata i prezentacija farmi na AgriDemo-Hub-u, interaktivnoj web prezentaciji orijentisanoj na korisnika.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske Unije, iz programa za Istraživanje i Inovacije-Horizont 2020, pod sporazumom o grantu broj 728061

Centri:

03

CBS

05

CIRP