Metod za kontrolu kvaliteta vode pri istovremenom prisustvu bakterija, mulja i algi heurističkim pristupom

Broj patenta: P-2020/0188

Pronalazak se generalno odnosi na metodu ispitivanja i monitoring voda kod kojih je prisutna problematika razdvajanja signala koji se dobijaju sa senzora za merenje koncentracije bakterije E-coli od interferentnih signala koji potiču od algi i mulja. Prisustvo algi i mulja u vodi utiče na mereni signal koncentracije bakterije E-coli i to na način koji opisuju naredne tri premise.

 

Prva premisa kaže da prisustvo bakterija u rastvoru neznatno utiče na merenja koncentracije mulja i algi koje se mere nefelometrom i spektrometrom – senzorima koji su ugrađeni u uređaj za merenje (konstrukcija uređaja nije predmet pronalaska), dok na merenja koncentracije bakterija koje se meri fluorometrom utiče prisustvo algi i mulja u rastvoru.

 

Druga premisa kaže da prisustvo mulja u rastvoru prouzrokuje slabljenje signala fluorometra za merenje koncentracije bakterija; i treća premisa kaže da prisustvo algi u rastvoru može uticati dvojako na signal koncentracije bakterija sa senzora: pojačanjem usled autofluorescencije algi i slabljenjem usled rasipanja signala.

 

Bakterija E-coli dospeva u vodu na više načina, direktnim zagađenjem fekalim materijalima, spiranjem takvih materijala tokom kiša, ali najčešće podzemnim vodotokovima i njeno prisustvo ukazuje na neprihvatljivu kontaminaciju izvorskih voda fekalnim materijalom.

 

Sa druge strane, alge se normalno ne nalaze u većim koncentracijama u izvorskim, brzim tekućim vodama. Međutim, kada dođe do zastoja u vodotoku, alge se mogu pojaviti u značajnoj koncentraciji i samim tim su uključene u katalog zagađivača. Stoga metod pronalaska analizira dve glavne vrste algi, jednoćelijsku algu Chlorella (zelena alga) i trakastu algu Anabaena (modrozelena alga), kao i mešanu floru koja obitava u sporo-strujećoj vodi.