Svaka kapljica je važna!


Najviše vode u svetu troši se na navodnjavanje – čak 70% ukupne potrošnje, što znači da navodnjavanje i te kako utiče na životnu sredinu. Imajući to u vidu, Evropska Unija donela je Direktivu o korišćenju vode (engl. Water Framework Directive – WFD) uz Šemu međusobne usklađenosti (engl. Cross Compliance Scheme), a sve u okviru Zajedničke agrarne politike (engl. Common Agricultural Policy), po kojoj „korisnik plaća“. Najznačajniji očekivani efekat ovih mera je značajno povećanje cene vode koja se koristi za navodnjavanje, što izaziva povećanje troškova proizvodnje u poljoprivredi, i ograničava izbor kulture, kao i metoda i sistema navodnjavanja.

U svetlu realne potrebe za praktičnim i u praksi primenljivim rešenjem za unapređenje sistema za navodnjavanje obradivog zemljišta, koje će uz to smanjiti negativne posledice po životnu sredinu, u okviru projekta ENORASIS razvijen je inteligentni sistem za podršku odlučivanju u oblasti navodnjavanja zemljišta (ENORASIS servisna platforma i njene komponente). Ovaj sistem podržava ekološki optimizovano i dugoročno održivo navodnjavanje i namenjen je kako poljoprivrednicima, tako i organizacijama koje upravljaju vodnim resursima. ENORASIS je serverski orijentisan sistem koji prikuplja podatke dobijene kako satelitskim nadgledanjem određenog predela, tako i iz mreže senzora raspoređenih po terenu (engl. wireless sensor networks), uz korišćenje napredne generacije modela za prognozu vremenskih prilika (WRF) u cilju obezbeđenja vrlo preciznih predviđanja padavina, kombinuje sve dobijene podatke sa ranije utvrđenim karakteristikama zemljišta (upotrebom FAO56 modela) kako bi generisao dnevno ažurne preporuke u vezi sa navodnjavanjem određenog prostora, koje će krajnji korisnici primiti e-mailom ili putem mobilnog telefona. Drugim rečima, ovaj sistem pomaže u nadgledanju i kontrolisanju upotrebe vode, kako bi se navodnjavao tačno onaj deo parcele kome je to neophodno, u tačno određeno vreme i tačno određenom količinom. ENORASIS sistem integriše najnovija dostignuća iz oblasti:

  • Sistema za precizno prognoziranje vremenskih uslova koji se oslanjaju na satelitska osmatranja
  • Sistema za optimizaciju navodnjavanja
  • Bežičnih mreža senzora koji su raspoređeni po terenu

Farmeri, dakle, dobijaju informacije u realnom vremenu, koje mogu da iskoriste za usklađivanje procesa navodnjavanja sa ostalim radovima na terenu, kao i za nadzor procesa navodnjavanja u pogledu količine i cene. Državne institucije iz domena upravljanja vodnim resursima mogu koristiti podatke o upotrebi vode u cilju procene kako kratkoročnog, tako i dugoročnog opterećenja sistema vodosnabdevanja, radi određivanja cene vode u cilju stimulisanja održivog navodnjavanja, kao i za primenu cenovne politike koja se zasniva na realnoj ceni vode (u saglasnosti sa WFD).

ENORASIS servis

Osnovni naučni i tehnički rezultat projekta ENORASIS je bio razvoj ENORASIS platforme i njenih komponenata (engl. Meteo Analysis Tool, WSN, DSS algorithm), kao i njihova kombinacija sa sistemom za naplatu, odnosno, tarifiranje. Interfejs platforme prema krajnjim korisnicima definisan je na osnovu potreba svake ciljne grupe i posebna pažnja posvećena je jednostavnosti njegove upotrebe. ENORASIS sistem je testiran u toku 2 poljoprivredne sezone na 5 pilot-polja sa 9 vrsta useva, u 4 različite klimatske zone i sa različita 2 operativna pristupa. ENORASIS pilot projekat u Srbiji je bio implementiran u voćnjaku „Podunavlje“ preduzeća „Delta Agrar“ u Čelarevu, pod punom odgovornošću i nadzorom Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“ kao partnera na projektu ENORASIS i Instituta BioSens. Na farmi „Podunavlje“ zadaci ENORASIS sistema bili su povećanjе prinosa, uštedа u upotrebi vode i električne energije, ali i poređenje performansi postojećeg sistema za navodnjavanje sa performansama ENORASIS sistema.