Nano- i mikroelektronika


Kako bi se obezbedilo održivo korišćenje i optimalno upravljanje prirodnim resursima, neophodno je pratiti i kontrolisati razne poljoprivredne procese i parametre. Nano- i mikrotehnologija su naučne discipline koje nam omogućuju razvoj takvih senzora – uređaja koji mogu da detektuju i mere različita biološka, fizička i hemijska svojstva i procese ne samo zemljišta ili biljaka već i tkiva i ćelija, čak i na molekularnom i atomskom nivou.

 

Grupa za nano- i mikroelektroniku radi na razvoju najmodernijh senzora koji se primenjuju u poljoprivredi, prehrambenom sektoru i praćenju životne sredine, i koji obuhvataju elektronske, mikrotalasne, optičke, magnetske, biološke i hemijske senzore za praćenje raznih parametara povezanih sa biljkama, zemljištem, prisustvom toksina, pesticida itd. Kako bismo rešili ovaj složeni zadatak, kombinujemo niz tehnologija koje imamo u okviru laboratorije: nanostruktuirane površine, fleksibilna i organska elektronika, nanošenje tankih filmova, MEMS, niskotemperaturna zajedno pečena keramika (LTCC) i metamaterijali. Opseg učestanosti od interesa proteže se od nižih učestanosti, preko mikrotalasa i milimetarskih talasa, terahercnog, infracrvenog, vidljivog, ultraljubičastog spektra, do rendgenskih zraka. Grupa poseduje specifičnu ekspertizu u oblasti nauke o materijalima, koja se sastoji u sposobnosti sinteze i obrade novih konfiguracija materijala, kao što su monokristalne, polikristalne, kompozitne i nanostrukture, zahvaljujući kojima se mogu ispuniti određeni specifični zahtevi prilikom projektovanja senzora.

 

Napori grupe se oslanjaju na dobro opremljenu nano- i mikroelektronsku laboratoriju Instituta BioSens, jedinstvenu u regionu i posebno projektovanu tako da podržava razvoj najsavremenijih senzora za poljoprivredu. Njene ključne komponente uključuju laboratoriju za fabrikaciju nanostruktura, optičku laboratoriju, hemijsku laboratoriju (nanošenje sloj po sloj, samoorganizujuće nanostrukture, nanofilmovi za biohemijske senzore), LTCC liniju za fabrikaciju (za razvoj senzora koji rade u teškim uslovima, ali i kao robustan interfejs između krkih nanostruktura i njihovog okruženja), elektronsku i mašinsku radionicu i veoma razvijenu laboratoriju za karakterizaciju i merenje.

 

nano