Technical Solutions


 1. Crnojević-Bengin V., Janković N., Čeljuska N., Birgermajer S.: Nova metoda projektovanja mu near-zero filtra, 2016.
 2. Čeljuska N., Sečujski M., Crnojević-Bengin V., Birgermajer S.: Laboratorijski merni sistem i metoda oderđivanje S-matrice dvopristupnog akustičkog kola, 2016.
 3. Birgermajer S., Čeljuska N., Kitić G., Janković N., Radonić V., Marjanović S., Crnojević-Bengin V.: Laboratorijski prototip grebenastog talasovoda unutar procepa fabrikovanog u tehnologiji štampanih ploča, 2016.
 4. Sladojević S., Minić V., Panić M., Ćulibrk D., Crnojević V., Edelinski I.: Softver: Internet aplikacija za prikaz I ažuriranje podataka sa bežičnih senzorskih mreža, 2014.
 5. Radonić V., Birgermajer S., Marijanović S., Crnojević-Bengin V.: Nova metoda projektovanja dual-band filtra sa nezavisnim propusnim opsezima, 2014.
 6. Lugonja P., Crnojević V., Panić M., Letić D., Minić V., Brkljač B.: Metoda za klasifikaciju poljoprivrednih kultura sa satelitskih snimaka na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2013.
 7. Lugonja P., Minić V., Panić M., Brkljač B., Brdar S., Crnojević V.: Metoda za detekciju šumskih područja na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, 2013.
 8. Lugonja P., Brkljač B., Panić M., Brdar S., Letić D., Crnojević V.: Metoda za detekciju vodenih površina na teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,, 2013.
 9. Brdar S., Gavrić K., Lugonja P., Ćulibrk D., Crnojević V.: Metoda za ekstrakciju obeležja iz “CDR – Call Detail Records” podataka, 2013.
 10. Brdar S., Lugonja P., Letić D., Crnojević V.: Softver: Python modul za integrativno klasterovanje podataka, 2013.
 11. Crnojević V.: Internet aplikacija za prikaz i ažuriranje podataka sa bežičnih senzorskih mreža, 2013.
 12. Antić B., Minić V., Crnojević-Bengin V., Crnojević V.: WEB interfejs za naprednu pretragu podataka o osmatranju zemlje na području Balkana, 2012.
 13. Antić B., Minić V., Crnojević-Bengin V., Crnojević V.: Centralna baza za prihvat podataka o osmatranju zemlje za područje Balkana, 2012.
 14. Brdar S., Crnojević V.: Nova metoda: Integrativno klasterovanje podataka korišćenjem ne-negativne faktorizacije matrice, 2012
 15. Lugonja P., Panić M., Brdar S., Letić D., Minić V., Ćulibrk D., Crnojević V.: Metoda za klasifikaciju zemljinog pokrivača, 2012
 16. Lugonja P., Letić D., Gavrić K., Minić V., Ćulibrk D., Crnojević V.: Alat za automatsko prikupljanje podataka georeferenciranih slika, 2012
 17. Brdar S., Ćulibrk D., Brdar S., Panić M., Minić V., Panić M., Lugonja P., Minić V., Ćulibrk D., Lugonja P., Crnojević V.: Nova metoda: Algoritam za modeliranje i predikciju poljoprivrednih prinosa korišćenjem R programskog paketa, 2011.
 18. Ćulibrk D., Brkljač B., Panić M., Brdar S., Minić V., Letić D., Crnojević V.: Softver: Softver za automatsku klasifikaciju letećih insekata na osnovu morfoloških karakteristika krila sa primenom u ispitivanju biodiverziteta ekosistema, 2011.
 19. Kitić G., Radonić V., Čeljuska N., Crnojević-Bengin V.: Nova laboratorijska metoda za određivanje gravimetrijskog sadržaja vode u uzorku zemlje, 2011.
 20. Crnojević-Bengin V., Janković N., Čeljuska N., Radonić V.: Nova metoda projektovanja filtra propusnika opsega u mikrostrip arhitekturi zasnovanog na epsilon-near-zero transmission konceptu, 2011.
 21. Radonić V., Stojanović G., Crnojević-Bengin V.: Labaratorijski protorip fraktalne antene na fleksibilnoj podlozi za rad u UMTS opsegu učestanosti. 2011.
 22. Radonić V., Janković N., Kitić G., Čeljuska N., Crnojević-Bengin V.: Laboratorijski prototip filtra propusnika opsega učestanosti sa unakrsnom spregom zasnovanog na peč, 2011.
 23. Panić M., Maćešić M., Prodanović N., Brkljač B., Letić D., Minić V., Lugonja P., Ćulibrk D., Crnojević V.: Prototip: Vizuelni sistem za udaljeni nadzor saobraćaja, 2011.
 24. Brkljač B., Ćulibrk D., Panić M., Brdar S., Minić V., Letić D., Crnojević V.: Softver za automatsku klasifikaciju letećih insekata na osnovu morfoloških karakteristika krila sa primenom u ispitivanju biodiverziteta ekosistema, rađeno za: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, korisnik: Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, 2011.
 25. Ćulibrk D., Lugonja P., Letić D., Panić M., Minić V., Crnojević V.: Softver: Softver za automatsku detekciju poplavljenog poljoprivrednog zemljišta, 2011.
 26. Ćulibrk D., Lugonja P., Brdar S., Panić M., Minić V., Crnojević V., Letić D.: Softver: Softver za automatsku klasifikaciju poljoprivrednih kultura na osnovu satelitskih snimaka, 2011.