Živa laboratorija


Istraživanja i razvoj inovacija na Institutu BioSens odvijaju se u tesnoj interakciji sa farmerima i celokupnim poljoprivrednim sektorom, vladinim sektorom, preduzetničkom i poslovnom zajednicom, međunarodnim istraživačkim centrima i građanima. Mi radimo zajedno u cilju stvaranja novih „otvorenih inovacija“ koje će biti lake za upotrebu i koje će doneti korist svim učesnicima u celokupnom lancu vrednosti.

Kao mesto okupljanja svih značajnih interesnih grupa, osnovali smo „živu laboratoriju“ za preciznu poljoprivredu (eng. Living Lab in Precision Agriculture – PA4ALL). Ovo je prva živa laboratorija u Srbiji i jedina u Evropi koja je usmerena na preciznu poljoprivredu. PA4ALL koristi pun potencijal koji pruža ukrštanje ideja iz različitih sektora i nudi mogućnost za testiranje novih ideja i prototipova u realnim uslovima – na terenu.

livingLab

Šta možemo da učinimo za Vas?

Za građane:

 • Obezbeđenje sigurne i adekvatne hrane za rastuću svetsku populaciju
 • Minimiziranje uticaja poljoprivredne proizvodnje na životnu sredinu

Za državnu upravu:

 • Obezbeđenje alata i metoda za uspostavljanje visokokvalitetnog i transparentnog javnog servisa za građane i kompanije
 • Strateško savetovanje i tehnička podrška u kreiranju politike koja će odgovoriti na globalne, nacionalne i regionalne probleme i izazove koji se javljaju u poljoprivredi

Za istraživačku zajednicu:

 • Multidisciplinarni pristup naučnom istraživanju i inovacijama
 • Pristup vrhunskoj istraživačkoj opremi i tehnologijama
 • Podrška istraživačima u oblastima njihovog istraživanja (zaštita intelektualne svojine, povezivanje sa privredom, komercijalizacija prototipova)

Za farmere i poljoprivredu u celini:

 • Razvoj pristupačnih rešenja koja su laka za korišćenje i koja će povećati produktivnost i profitabilnost
 • Stvaranje okruženja pogodnog za otvorene inovacije, gde će se zahtevi svih interesnih grupa pretočiti u multidisciplinarna istraživanja koja će pomerati granice poznatog, a čiji rezultati će biti efikasno transformisani u proizvode koji će odgovoriti na potrebe krajnjih korisnika

Za IKT industiju i kompanije u rastućim industrijama:

 • Razvoj pristupačnih rešenja koja su laka za korišćenje i koja će povećati produktivnost i profitabilnost
 • Stvaranje okruženja pogodnog za otvorene inovacije, gde će se zahtevi svih interesnih grupa pretočiti u multidisciplinarna istraživanja koja će pomerati granice poznatog, a čiji rezultati će biti efikasno transformisani u proizvode koji će odgovoriti na potrebe krajnjih korisnika

Od tačke do tačke…

Institut BioSens podržava intenzivniju angažovanost IT sektora u poljoprivredi, kako bi se razvoj poljoprivrede drastično ubrzao i kako bi ona postala kompetentna i efikasna. Regionalna poljoprivreda, uprkos svom izrazitom potencijalu, još uvek koristi tradicionalne metode proizvodnje, dok se lokalne IKT kompanije, koje zapošljavaju oko 10.000 ljudi iz Novog Sada, uglavnom nalaze u ulozi podugovarača evropskim kompanijama, te kao takve posluju sa niskim maržama i bez mogućnosti dugoročnog ubiranja plodova rada. Institut BioSens dodaje kariku koja nedostaje u čitavom lancu vrednosti time što:

 • Promoviše upotrebu naprednih IKT tehnologija lokalnim poljoprivrednim proizvođačima uz konstantnu asistenciju u cilju poboljšanja njihovih performansi, uz poštovanje propisa o zaštiti životne sredine;
 • Razvija sinergiju sa kompanijama koje pružaju podršku razvoju sektora poljoprivrede u regionu (proizvođači đubriva, pesticida, pružaoci konsultantskih usluga), koji trenutno predstavljaju najagilnije i najmotivisanije igrače, s obzirom na činjenicu da imaju direktan pristup farmerima i jasne motive za uvođenje usluga zasnovanih na naprednim tehnologijama pored usluga koje već pružaju
 • Podstiče lokalni IKT sektor da počne da menja princip na kom funkcioniše, te da svoju strategiju zasnovanu na sprovođenju operativnih aktivnosti za evropske kompanije, koje koriste prednost relativno niske cene rada inženjera, pomeri ka strategiji zasnovanoj na kompetitivnim snagama čitavog regionalnog ekosistema i eksploataciji sopstvenih rešenja sa značajno većom dodatom vrednošću.