Javne nabavke

Otvoreni postupci 2020

01-3/2020

Usluge posredovanja pri obezbeđenju avionskih i drugih voznih karata, hotelskog smeštaja, kotizacija i pratećih usluga vezanih za službena putovanja
Poziv za podnošenje ponuda 
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije ili pojašnjenja br. 1
Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) nakon prve izmene
Dodatne informacije ili pojasnjenja br. 2 
Konkursna dokumentacija (prečišćen tekst) nakon druge izmene
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
01.10.2020.             19.10.2020.
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Postupci javne nabavke male vrednosti 2020

02-3/2020
Najam vozila sa vozačem za prevoz do aerodroma i na sastanke koji se održavaju u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije ili pojašnjenja br.1
Konkursna dokumentacija nakon prve izmene (prečišćen tekst)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
20.03.2020.             03.04.2020
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

02-4/2020
Najam vozila sa vozačem za prevoz do aerodroma i na sastanke koji se održavaju u zemlji i inostranstvu
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
13.05.2020.             22.05.2020
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

02-1/2020
Softver za projektovanje štampanih ploča
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
13.05.2020.             22.05.2020
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

02-2/2020
Komunikaciona oprema
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
17.06.2020.             30.06.2020
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02-6/2020
Softver za projektovanje štampanih ploča
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
22.06.2020.             01.07.2020
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

02-7/2020
Komunikaciona oprema za terenski rad
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
17.07.2020.             27.07.2020
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupci 2020

04-1/2020
Usluge analiza za BIRTH projekat
Konkursna dokumentacija (srpski)
Tender Documentation (English)
Datum objave      Datum otvaranja ponuda
30.01.2020.             31.01.2020
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru