Bioarheologija


Drevno biološko nasleđe, koje čine ljudski, životinjski i biljni ostaci sa arheoloških nalazišta, može pružiti vredne informacije važne za moderno društvo. Međutim, iako ovi drevni biosistemi mogu omogućiti uvid u fenomene koji su od značaja za savremenog čoveka (kao što je plodnost, razvoj fetusa, infektivne bolesti, odnos ljudske ishrane i zdravlja), uglavnom se koriste samo radi rekonstrukcije prošlosti, dok se van arheologije koriste veoma retko.

Cilj grupe za bioarheologiju je da upotrebi ovo izuzetno biološko nasleđe kako bi se razumeli fenomeni važni za savremenog čoveka i kako bi se istražile biološke i ekološke adaptacije ljudi, životinja i biljaka kroz vreme.

Grupa za bioarheologiju sastoji se od stručnjaka za fizičku antropologiju, arheobotaniku, arheozoologiju i paleodemografiju. Izučavamo drevne organske ostatke sačuvane u arheološkim slojevima. Osim konvencionalnim arheološkim metodama služimo se i novim, najsavremenijim analitičkim tehnikama, kao što je biomolekularna i biohemijska analiza (studija lipida, proteina, stabilnih izotopa i mikroelemenata).

Naša grupa radi na projektu ERC BIRTH koji čini integrativni okvir za razumevanje bioloških i kulturnih mehanizama koji su uticali na praistorijsku plodnost, kao i za ispitivanje uticaja skeleta, ishrane i kulture na stopu fertiliteta između 10000 i 5000 godine pre nove ere na prostoru centralnog Balkana. U okviru projekta ANTARES, naša grupa se fokusira na praistorijsku poljoprivredu; istražuje pojavu i razvoj praistorijske zemljoradnje i njene neposredne, kao i dugoročne posledice na ljude, biljke, predeo i upravljenje zemljištem. Osim toga, proučava i kako su se, zbog kultivacije biljaka i pripitomljavanja životinja, po prvi put javili određeni prostori namenjeni za te svrhe (uzgajanje biljaka i poljoprivredu, ispašu životinja).